Job was saved successfully.
Job was removed from Saved Jobs.

Job Details


Jobs.mom Israel

לחברת דואר ישראל דרוש/ה מנהל/ת בטיחות בתעבורה

Israel Jobs

Israel Jobs

Yearly

No

Petach Tikva, Israel

חטיבת שרשרת האספקה – תחום רכב ותחבורה - מנהל/ת בטיחות בתעבורה מסייע לממונה בביצוע מטלות בנושאים שבתחום אחריותו. מפקח על כך שהנהגים המועסקים ע"י החברה או הנוהגים ברכב החברה ימלאו אחרי הוראות ותקנות פקודת התעבורה (להלן דיני התעבורה). מפקח על כך שכלי הרכב של החברה יהיו בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בהם הוראות דיני התעבורה. מדריך את הנהגים בענייני נהיגה: טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני התעבורה. ממליץ בפני הממונה עליו בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במחלקה ולהנהגת סדרי בטיחות ובכל הנוגע לבטיחותם של הנוהגים ושל הרכב. אחראי לבדיקת חשבוניות מוסכי חוץ תוך פירוט חיובי המוסך מול שעתוני היצרן. אחראי לבדיקה חוזרת של הרכבים לאחר שבוצעו בהם תיקונים במוסכי חוץ מהיבט בטיחות בטרם מסירתם לשימוש הנוהג. אחראי לבדיקת עלויות אחזקת הרכב וצריכת הדלק. עורך סיורים במוסכי החוץ לבדיקת התאמתם לעבודה עם צרכי החברה בהתאם לנהלים ומגיש דוחו"ת על ממצאיו לממונה. אחראי לבדיקת תיקי הרכב במחלקת התחבורה. מטפל בהדרכת ובהכשרת נהגים לנהיגה בכלי רכב חדשים שנקלטים בחברה, בוחן נהגים ונוהגים בנהיגה ברכב החברה אחראי לביצוע בדיקה לגבי מספר ימים ששהו כלי הרכב של החברה במוסכי חוץ. אחראי לטיפול בנושאי תיקוני רכב החברה לאחר תאונות. מגיש דוחו"ת בכל הנוגע לתפקידיו לממונה עליו. שוקד על העלאת רמת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים בקרב הנוהגים ברכב החברה באמצעות חומר הסברה, מכתבי הנחייה וכו' וכל זאת בהתאם לכללים בנושא ובכפוף להנחיית הממונה. העובד עשוי לבצע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה ובהתאם לתקנות התעבורה . *רשאים להגיש מועמדות למשרות עובדי החברה בכל סוגי ההעסקה וכן מועמדים שאינם מקרב עובדי החברה. *מועמדות למשרות בצרוף קורות חיים, המלצות, מסמכים לעניין ההשכלה הנדרשת, אישורים על ניסיון נדרש, טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת דואר ישראל בע"מ וטופס מועמדות למשרה פנויה מלא וחתום (את הטפסים ניתן לשלוף מאתר האינטרנט של חברת הדואר [Register to View] ), אופן הגשת המועמדות: את טופסי המועמדות יש להגיש למייל המצורף . על הקבצים שיועברו לכתובת המייל לעיל להיות בגודל של עד 2 מגה. יש לציין בשורת "הנושא" את שם השולח ומספר הטלפון. יש לציין "מועמדות למשרת מנהל בטיחות בתעבורה" המועד האחרון להגשת המועמדות הנו עד יום ראשון 4/9/2022 שעה 16:00 מודגש בזאת כי מועמדות שתוגש לאחר המועד האמור לעיל לא תובא בחשבון (אין להגיש מועמדות בכל דרך אחרת לרבות לא באמצעות הפקס' או בדואר. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות הפקס' או הדואר, לא תדון). השכלה תיכונית. עדיפות תינתן לבעל השכלה אקדמית/הנדסאי . בעל כתב הסמכה כקצין בטיחות בתעבורה. נדרש ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה בתחום בטיחות בתעבורה/בתחום ההיסעים והתעבורה/בתחום ניהול או תפעול מוסכים/ ניסיון באבחון תקלות בכלי רכב כבדים. נדרש רישיון נהיגה ברכב 12 טון. העובד שייבחר יידרש להשלים לרישיון 15 טון תוך שנה מיום היבחרו. הסמכה לניהול מוסך תהווה יתרון. נדרש ניסיון בעבודה בסביבת office . כושר שיקול ושיפוט, כושר הבעה בכתב ובע"פ, כושר להנחות ולהדריך, כושר לנהל מו"מ ויכולת לקיים יחסי אנוש ועבודה תקינים.